2. 2022 07 04 agenda ab RUD Drenthe 3a. 202200359 Ministerie van BZ Brief wijziging Wet GRen 3b. brf reactie op uitwerking aanb cie v.aartsen 3c. Reactie op brief gezamenlijke DB's uitwerking aanb Cie Van Aartsen 3d. Overzicht AB-leden na gemeenteraadsverkiezingen 4a. Huishoudelijk reglement auditcommissie RUD Drenthe 4b. Besluit AB RUD 9-6-2022 - Benoeming DB-leden-getekend 5a. 2022 04 11 Concept verslag en besluitenlijst ab RUD Drenthe 6b. 20220322 concept openbare besluitenlijst DB 6b. 20220404 concept openbare besluitenlijst DB 7a. Agendapunt AB - Begrotingswijziging 2022 7b. Begrotingswijziging RUD Drenthe 2022 7c. Samenvatting zienswijzen op ontwerpbegroting RUD Drenthe 7d. Aanbiedingsbrief begroting(wijziging) 7e. Zienswijze De Wolden 7f. Concept zienswijze Borger-Odoorn 7g. Concept zienswijze Westerveld 7h. Concept zienswijze Midden-Drenthe 7i. Zienswijze Hoogeveen 7j. Reactie brief Assen - Geen zienswijze 8a. Agendapunt AB - Begroting 2023 8b. Begroting RUD Drenthe 2023 8c. Samenvatting zienswijzen op ontwerpbegroting RUD Drenthe 8d. Aanbiedingsbrief begroting(wijziging) 9a. agendapunt RUD AB 4-maandsrapportage 2022 9b. Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 9c. conceptaanbiedingsbrief voorjaarsrapportage 10. Memo aanpak ziekteverzuim 11a. Agendapunt aanpassing mandaatbesluiten RUDD 11b. Bijlage I Concept mandaatbesluit (versie gemeenten) 11c. Bijlage II Toelichting nieuwe milieufiguren Omgevingswet 12a. agendapunt AB controleprotocol 12b. Controle protocol 2022 RUD Drenthe
2a. Agenda AB RUD Drenthe 2021-12-20 2b. Voorstel hamerstukken AB-vergadering 2021-12-20 3a. Brief Omgevingsdienst NL - voorstel impulsprogramma VTH-stelsel 2030 3b. Reactie BZK op begroting 2022 - aandachtspunt begroting 2023 3c. Zienswijze gemeente Meppel - begroting 2022 3d. Zienswijze gemeente Borger-Odoorn - begroting 2022 4. Concept verslag en besluitenlijst ab RUD Drenthe 5. 20211029 Concept openbare besluitenlijst DB 6a. Agendapunt AB herijking kental DM 6b. Notitie toelichting kentallenanalyse DM 2021-12-09 7a. agendapunt AB RUD JP2022 7b. Jaarprogramma 2022 versie 1.0 7c. Sheets jaarprogramma AB 8a. Agendapunt AB kaderbrief 2023 8b. Kaderbrief RUD Drenthe 2023 9a. Agendapunt RUD AB PDC 2022 9b. AB lijst PDC-matrix 2022 9c. Mapping voor DM versie 2022 10a. Agendapunt RUD AB 8-maandsrapportage 2021 10b. Najaarsrapportage 10c. Aanbiedingsbrief najaarsrapportage 11a. Agendapunt AB - Visie en Missie RUD Drenthe 11b. Bijlage - Missie & Visie RUD Drenthe 12a. Agendapunt AB managementletter 2021 12b. Managementletter 13a. Agendapunt AB - administratieve verwerking mutaties in begroting 13b. Bijlage 1 bij administratieve verwerking mutaties in begroting 14a. Agendapunt RUD AB data bestuursvergaderingen 2022 14b. P en C cyclus en bestuursvergaderingen 2022 15a. Agendapunt RUD AB - Voorstel tot werkafspraken GR en Drenthe 15b. Bijlage - Samen werken voor Drenthe 15c. Aanbiedingsbrief GR-en nota 'Samen werken voor Drenthe' 16a. Agendapunt RUD AB StanDUR 16b. Beleidsnotitie StanDUR
2. 2021 07 05 agenda ab RUD Drenthe 3. 202100547 Reactiebrief vanuit organisatie RUD Drenthe op evaluatie GR 4. 2021 04 14 concept verslag ab RUD Drenthe 5. 20210414 openbare besluitenlijst DB 6a. Agendapunt AB Jaarstukken 2020 RUD Drenthe 6b Besluit AB 14-4-21 Jaarstukken RUD 2020 - getekend 6c Concept jaarstukken 2020 6d. 2021.107 2149 RUD Controleverklaring 2020 - wg 6e. Zienswijze gemeente Tynaarlo 6f. Zienswijze gemeente Midden-Drenthe 6g. Zienswijze gemeente Assen 6h. Zienswijze gemeente De Wolden 6i. Zienswijze gemeente Hoogeveen 6j. zienswijze gemeente Meppel 6k. Zienswijze gemeente Noordenveld - jaarstukken 7a Agendapunt AB - ontwerpbegroting 2022 7b Ontwerp begroting 2022 7c. conceptaanbiedingsbrief ontwerpbegroting 7d. Samenvatting reacties op Kaderbrief RUD Drenthe 7e. Meppel reactie op kaderbrief 2022 7f. Aa en Hunze - Reactie op Kaderbrief 2022 7g. Noordenveld - Reactie op Kaderbrief 2022 RUD Drenthe 7h. Midden-Drenthe - Reactie op Kaderbrief 2022 RUD Drenthe 7i. Tynaarlo - Reactie op Kaderbrief 2022 RUD Drenthe 7j. Coevorden - Reactie op Kaderbrief 2022 RUD Drenthe 7k. Assen - Reactie op Kaderbrief 2022 7l. Gemeente Aa en Hunze - aanvullende reactie op kaderbrief 7m. Gemeente Assen - aanvullende reactie kaderbrief 7n. De Wolden - Reactie op kaderbrief 7o. Hoogeveen - Reactie op kaderbrief 7p. Noordenveld - reactie op kaderbrief (advies intergemeentelijke werkgroep) 8a. agendapunt RUD AB 4-maandsrapportage 2021 8b. agendapunt AB RUD uitvoeringsprogramma organisatie ontwikkeling 2021 8c. Voorjaarsrapportage concerndeel AB 8d. Uitvoeringsprogramma Ontwikkelopgave RUD Drenthe 2021 def 8e. conceptaanbiedingsbrief voorjaarsrapportage 9a. Procesaanpak uitkomsten evaluatie RUD Drenthe 10a. Agendapunt RUD AB - aanbesteding accountantsdiensten 10b. Offerte dienstverlening HZG Accountants 2021-2023 10c. controleverordening accountant 11a. agendapunt AB controleprotocol 11b. concept Controle protocol 2021 RUDD 12a agendapunt AB - commissie van Aartsen 12b. Eindrapportcommissie van Aartsen - Om de leefomgeving 12c. Brief van Omgevingsdienst NL aan informateur mw Hamer 12d. Reactie Omgevingsdienst NL DEFINITIEF 5-3-2021 12e. reactie-vng-op-eindrapport-commissie-van-aartsen 12f. VNG - suggesties-feitelijke-vragen-commissie-van-aartsen-25-mei-2021 12g. VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel _ VNG 13. Agendapunt SvZ Project Digitale uitwisseling

We plaatsen de stukken van het afgelopen jaar. Bent u op zoek naar eerdere bekendmakingen? Mail uw verzoek dan naar info@ruddrenthe.nl.