Team Bodem

Onder de werkzaamheden van dit team valt alles dat met bodemverontreiniging te maken heeft. Als gevolg van allerlei activiteiten (binnen en buiten bedrijven), is het mogelijk dat de bodem in de omgeving van die activiteiten vervuild is geraakt. Dit komt in elke gemeente voor en kan ook zijn invloed hebben op de leefomgeving.

In de afgelopen jaren is geïnventariseerd op welke plaatsen de bodem is vervuild en wat de aard en omvang van die vervuiling is. Dit bepaalt namelijk de prioriteit in het opruimen van die vervuilingen. Dit is een specifiek milieuaspect en krijgt daarom bijzondere aandacht. Vanuit de Wet bodembescherming zijn regels van toepassing over hoe de problematiek moet worden opgelost. Jaarlijks wordt een bodemsaneringsplan gemaakt en worden de prioriteiten bepaald.

Ook hier spelen vergunningverleningsaspecten en toezicht een rol (zie ook team vergunningen). Nadat eenmaal is besloten tot aanpak van de vervuiling, dan gelden daar regels voor. Dit om de grond toepasbaar aan de bestemming te maken, maar ook ter bescherming van mensen die de werkzaamheden moeten verrichten.

Daarnaast zijn er ook regels van toepassing op b.v. grondverzet. Je mag niet zomaar een partij grond van de ene naar de andere plaats verplaatsen. Dit moet gemeld worden bij de gemeente. Binnen de gemeente kunnen namelijk gebieden aanwezig zijn, waarvan de kwaliteit ten opzichte van elkaar verschilt. Op deze wijze wordt voorkomen dat schone grond wordt vervuild met verontreinigde grond. Ook hierop wordt toezicht uitgeoefend. Bij overtreding wordt net zo gehandeld als reeds bij Toezicht en Handhaving is omschreven.

Ook werkzaamheden met betrekking tot de advisering voor omgevingsvergunningen behoren tot de werkzaamheden van het team bodem.