Waarvoor zorgen wij?

Inwoners en bedrijven kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij o.a. door middel van het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s.  

Ook vragen gemeenten en de provincie geregeld om advies bij het opstellen van hun langetermijnbeleid. Onze experts werken daarom nauw samen met collega’s van provincie en gemeenten. Zo bundelen we de krachten voor een kwalitatieve en betrouwbare uitvoering. Voor een schoon en veilig Drenthe nú en voor volgende generaties.

Visie 

De RUD Drenthe. Dé milieupartner die met trots en passie werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Missie 

De RUD Drenthe is de omgevingsdienst voor de inwoners en bedrijven van Drenthe. We hebben de milieukennis en kunde, zijn betrouwbaar, innovatie- en toekomstgericht. Samen met onze partners dragen we proactief en resultaatgericht bij aan een belangrijke taak: een schoon en veilig Drenthe. Nu én voor volgende generaties. 

Onze opdrachtgevers 

We adviseren de provincie Drenthe en de twaalf gemeenten in Drenthe: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden. Hoe wordt de RUD Drenthe bestuurd?

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de RUD Drenthe hebben bij de start van de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht. Als eigenaar bewaken ze dat de RUD Drenthe zijn taken uitvoert. De RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie. 

De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. Het lokaal bestuur blijft dus prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Bestuurders beslissen in vergunningverlening- en handhavingstrajecten. Toepassing van het instrument mandaat betekent dat het bevoegd gezag bevoegd blijft om in specifieke situaties zelf het besluit te nemen. 

Het bestuur, waarin de 12 gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op milieugebied voor heel Drenthe. 

Klik hier voor de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe.

Samenstelling AB

Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit elke gemeente en de provincie. De leden van het algemeen bestuur zijn:

 • Gedeputeerde E. van Dijk – Provincie Drenthe
 • Wethouder I. Berghuis – Gemeente Aa en Hunze
 • Wethouder B.J. ten Oever – Gemeente Assen
 • Wethouder B. Jansen – Gemeente Borger-Odoorn
 • Wethouder E. Holties – Gemeente Coevorden
 • Wethouder A. Haar – Gemeente De Wolden
 • Wethouder P. Schrik – Gemeente Emmen
 • Wethouder R. Bisschop – Gemeente Hoogeveen
 • Wethouder J. Bos – Gemeente Meppel
 • Wethouder R. Raven – Gemeente Midden-Drenthe
 • Wethouder R. Meijer – Gemeente Noordenveld
 • Burgemeester M. Thijsen – Gemeente Tynaarlo
 • Wethouder H. Doeven – Gemeente Westerveld

 

Samenstelling DB

Het algemeen bestuur heeft tot lid van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe benoemd: 

 • Gedeputeerde E. van Dijk – Provincie Drenthe
 • Wethouder B. Jansen – Gemeente Borger-Odoorn
 • Wethouder A. Haar – Gemeente De Wolden
 • Wethouder P. Schrik – Gemeente Emmen
 • Wethouder R. Meijer – Gemeente Noordenveld

Door de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur wordt een evenwichtige spreiding over het werkgebied van de RUD Drenthe bereikt.  

 

Voorzitter

 • De voorzitter van de RUD Drenthe is Robert Meijer van de Gemeente Noordenveld.

Onze teams 

Bij de RUD Drenthe hebben we verschillende teams met ieder hun eigen expertise. Ben je nieuwsgierig naar de teams? Lees verder of kijk eens bij onze vacatures.  

Zoals je bij de andere teams hebt kunnen lezen is voor de uitvoering van toezicht en handhavingsactiviteiten en vergunningverlening veelal een specifiek advies nodig. Daarvoor ben je bij team Advies aan het juiste adres! Zij geven adviezen ter ondersteuning van het afgeven van een omgevingsvergunning of melding. De medewerkers van dit team van echte specialisten op een bepaald aspect binnen het milieuveld. Dit kan zowel op de inhoud, als over het begeleiden van een proces.

Bij de RUD Drenthe hoort ook het bedrijfsbureau dat achter onze specialisten staat. Zij dragen hun steentje bij door alle teams te ondersteunen bij de uit te voeren werkzaamheden. Binnen ons bedrijfsbureau bestaan een aantal clusters; procesondersteuning, het secretariaat, het directiesecretariaat, HR & Communicatie, I&A en Financiën. 

Onder de werkzaamheden van dit team valt alles dat met bodemverontreiniging te maken heeft. Bodemverontreiniging is een mogelijk gevolg van allerlei activiteiten door bedrijven, zowel binnen als buiten. Door deze activiteiten is het mogelijk dat de bodem in de omgeving van het bedrijf vervuild is geraakt. Dit komt in elke gemeente voor en kan ook invloed hebben op de leefomgeving. 

Bij verontreiniging kun je denken aan het adviseren en coördineren bij projecten als grondverzet, vervuilde of verontreinigde grond, een saneringstraject of incident. Ons team Bodem zorgt ervoor dat schone bodem schoon blijft en dat verontreinigde grond wordt aangepakt en niet verder vervuild raakt.  

In de afgelopen jaren is geïnventariseerd op welke plaatsen de bodem is vervuild en wat de aard en omvang van die vervuiling is. Vanuit de Wet bodembescherming zijn regels van toepassing over hoe de problematiek moet worden opgelost. Jaarlijks wordt een bodemsaneringsplan gemaakt en worden de prioriteiten bepaald. 

Ook werkzaamheden met betrekking tot de advisering voor omgevingsvergunningen behoren tot de werkzaamheden van het team Bodem. 

Bij de werkzaamheden van de teams ‘Toezicht en handhaving’, ‘Vergunningverlening’ en ‘Bodem’ is een belangrijke taak weggelegd voor ons Juridisch team. Onze juristen worden ingezet bij of tijdens de procedures van deze teams. Op die wijze wordt ernaar gestreefd een kwalitatief goed besluit tot stand te brengen, die door alle belanghebbenden wordt geaccepteerd. 

Onze collega’s van team Toezicht en Handhaving zijn aanwezig op de RUD-vestigingen in Assen en Emmen. Het team wordt ingezet op het toezicht houden en handhaven op milieuaspecten bij onze partners en opdrachtgevers. 

Het team voert toezicht uit bij bedrijven en activiteiten die vanuit de milieuaspecten invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Je kunt hierbij denken aan milieuaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

De werkzaamheden van team Vergunningen bestaat uit het in behandeling nemen van aanvragen voor een milieuvergunning. Tijdens de procedure van een aanvraag wordt beoordeeld of het verlenen van een vergunning mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed die de activiteiten van een organisatie hebben op onze leefomgeving.  
 
Vaak is het nodig adviezen in te winnen over verschillende milieuaspecten zoals geluid, bodem of bijvoorbeeld een milieueffectenrapportage. Daarom wordt een procedure gevolgd, die enige weken tot maanden in beslag kan nemen.