Privacy Statement Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Privacy Statement Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna: RUD) voert een actief beleid om de privacy van betrokkenen te beschermen en bewaken. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. In dit Privacy Statement leest u op welke manier RUD (persoons)gegevens van betrokkenen verwerkt en op welke wijze RUD waarborgt dat persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt. Dit Privacy Statement is tevens bedoeld om u te informeren over:

 • de persoonsgegevens die RUD van u verwerkt, voor welk(e) doel(en) en met welke grondslag(en);
 • de verplichting om uw persoonsgegevens te verstrekken;
 • de verstrekking van persoonsgegevens aan anderen binnen of buiten Europa door RUD;
 • hoe lang RUD persoonsgegevens bewaart;
 • hoe RUD persoonsgegevens beveiligt;
 • uw rechten;
 • bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

De gegevens die wij verwerken en met welke doelen
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de RUD van u kan verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adres of postbusgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw bedrijfs- of organisatienaam;
 • uw Kamer van Koophandelnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De RUD kan voor specifieke strafrechtelijke zaken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor vooraf vastgestelde doelen. De uitvoering van de primaire processen van de RUD vloeien voort uit de wettelijke verplichtingen die opgenomen zijn in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overige milieuwet- en regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde wettelijke verplichtingen, moet de RUD persoonsgegevens verwerken. Volgens de AVG is dit gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

De verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Om de werkzaamheden van de RUD uit te kunnen voeren, maken we gebruik van leveranciers en (sub)verwerkers. Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met (een selectie van) deze partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en er een wettelijke grondslag voor de verwerking aanwezig is.

RUD maakt alleen gebruik van (sub)verwerkers die ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie voldoende wordt beschermd en verwerkt worden binnen gebieden die voldoende beschermingsniveaus bieden zoals verplicht door de AVG. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met andere partijen.

RUD sluit, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met partijen die namens RUD persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een (vermoeden van een) datalek.

Het bewaren van persoonsgegevens

RUD bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, worden deze termijnen in acht genomen.

Het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens

RUD heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen die namens RUD betrokkenen zijn bij het leveren van diensten. De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met gegevens om te gaan.

We werken continu aan het verbeteren van onze maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing van enige aard te voorkomen.

Cookies en websitegebruik

RUD maakt gebruik van analytische cookies om de website te verbeteren en om onze producten en diensten beter te laten aansluiten bij uw voorkeuren. U kunt de browser op de hoogte stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website. Wij analyseren het gebruik van de website om onze website te verbeteren en ons assortiment producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Daarvoor wordt de volgende informatie verzameld:

 • het aantal bezoekers op deze website;
 • hoe lang een bezoeker de website bezoekt;
 • de volgorde waarin bezoekers pagina’s op de website bezoeken;
 • het IP-adres;

Verder gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Hiermee wordt bijvoorbeeld de browserinstelling voor een optimale weergave voor onze website uitgelezen, wordt ervoor gezorgd dat video’s bekeken kunnen worden, wordt bijgehouden welke taalinstelling is geselecteerd en wordt mogelijk gemaakt dat wat in tekstvelden wordt ingevuld, bewaard blijft.

Privacyrechten

U heeft op grond van de AVG het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken;
 • informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
 • onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • (bepaalde) gegevens onder omstandigheden te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens;
 • toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken;
 • ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We vragen u wel om eerst contact met ons op te nemen om te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

Contact

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u allereerst contact opnemen met Informatiebeveiliging@ruddrenthe.nl. We zullen deze verzoeken afhandelen met inachtneming van de contractuele afspraken en relevante nationale wetgeving.

Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, stuur dan een bericht naar Informatiebeveiliging@ruddrenthe.nl of bel ons op 0800-9102.

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. RUD behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de meest actuele versie op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in december 2019, versienummer 1.1. Over belangrijke wijzigingen van dit Privacy Statement zullen we u zo veel mogelijk vooraf informeren.