Kwaliteit van de bodem

Om meer informatie te krijgen over de kwaliteit van de bodem op een perceel van bijvoorbeeld uw huis of bedrijfspand is bodemonderzoek nodig. Hiermee kan worden onderzocht of de bodem verontreinigd is. Dit kan van belang zijn bij de koop, verkoop of bouw van uw huis of bedrijfspand. Maar ook bij werkzaamheden in de bodem moet bekend zijn of kan worden gewerkt zonder saneringsplan en of er rekening gehouden moet worden met veiligheidsmaatregelen. Ook voor een omgevingsvergunning kan dit van toepassing zijn, om te voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond.

 

Voor bedrijven

Wanneer u een bedrijf start waarbij bodembedreigende activiteiten worden verricht moet eerst de kwaliteit van de bodem worden onderzocht; de nulsituatie*. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is dit verplicht. Ook bij verandering van de milieuvergunning en beëindiging van de bodembedreigende activiteiten is inzicht in de bodemkwaliteit nodig; de eindsituatie*. Als bedrijf bent u verplicht eventuele vervuiling te voorkomen en bij vervuiling te zorgen dat de bodem weer zo schoon is als bij de nulsituatie. De “Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten”(NRB) geeft aan of een activiteit bodembedreigend is.

*Lees onderstaand meer over de nulsituatie en de eindsituatie.

Een nulsituatie bodemonderzoek is nodig voor het vastleggen van een referentiekader met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de plaats waar de (mogelijk) verontreinigende activiteiten plaats gaan vinden. Dit is nodig in het kader van een aanvraag van een vergunning binnen de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit.

Als de (mogeljik) verontreinigende activiteiten beëindigd worden, wordt een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van het nul- en eindsituatie onderzoek kan worden vastgesteld of de activiteiten daadwerkelijk hebben geleid tot bodemverontreiniging. Als dit het geval is dan geldt ‘wie vervuilt, moet dit ook opruimen’. Als uit de vergelijking tussen de nulsituatie en eindsituatie blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, moet de bodemkwaliteit worden hersteld.

Voor particulieren

Als eigenaar van een perceel bent u zelf verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit van de grond. Dat betekent dat u op de hoogte moet zijn van de toestand van de bodem. Zo zijn er verschillende activiteiten waarbij een goed bodemonderzoek belangrijk is. U kunt een bodemonderzoek laten uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop van een woning. De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van een woning. Bij de taxatie van een woning is de bodemkwaliteit daarom een duidelijk aandachtspunt. Bij bouw/verbouwactiviteiten moet worden voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond. Voor het aanvragen van een “omgevingsvergunning bouwen” moet u soms verplicht een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodeminformatie aanvragen?

Informatie over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel is beschikbaar bij uw gemeente of de provincie Drenthe. Het opzoeken van de informatie voert de RUD Drenthe namens de gemeente of provincie voor u uit. Ook kunt u online bodemkwaliteitskaarten raadplegen via het bodemloket. Omdat het bodemloket voor Drenthe niet actueel is, wordt aanbevolen altijd de RUD Drenthe om de meest actuele bodeminformatie te vragen. Dit doet u via uw gemeente. De contactgegevens per gemeente zijn te vinden via onderstaande link.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bodemverontreiniging

Een ieder heeft de plicht om een bodemverontreiniging- of sanering te melden bij het bevoegd gezag. Lees hierover meer op onze pagina over bodemverontreiniging- en sanering.