Omgevingswet en Wet bodemsanering

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, verandert de regelgeving voor bodem. Voor lopende bodemsaneringen geldt overgangsrecht, waardoor de Wet bodembescherming van toepassing blijft. Hiervoor blijven de provincies en 29 grote gemeenten bevoegd gezag.

Onder de Omgevingswet worden alle gemeenten primair verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving met inbegrip van de bodem. Daarom zijn gemeenten primair bevoegd gezag voor milieubelastende activiteiten (mba’s) waaronder de in het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen bodem-mba’s. De provincie Drenthe blijft verantwoordelijk voor het grondwater.

Milieubelastende activiteiten voor bodem zijn onder andere:

 • Graven in bodem
 • Saneren van de bodem
 • Saneren van grondwater
 • Lozen van vrijkomend afvalwater bij graven, sanering en grondwatersanering
 • Opslaan van grond en baggerspecie
 • Toepassen bouwstoffen
 • Toepassen grond of baggerspecie

Voor deze milieubelastende activiteiten geldt een melding- en/of informatieplicht voorafgaand of na afloop van de activiteit. De melding doe je via het Omgevingsloket. Ook kan er sprake zijn van (maatwerk)regels  die zijn opgenomen in het omgevingsplan van jouw gemeente.

Meer over de Omgevingswet en het thema Bodem vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Overgangsrecht

Er geldt overgangsrecht voor bodemverontreinigingen waarvoor geldt dat er vóór 1 januari 2024:

 • een beschikking ernst is afgegeven, waarbij de sanering spoedeisend is
 • de sanering al is gestart
 • een (deel)saneringsplan is ingediend
 • een BUS (Besluit Uniforme Saneringen)-melding is ingediend
 • een beschikking is afgegeven waarbij gebruiksbeperkingen en/of nazorgmaatregelen geldt
 • of het een verontreiniging betreft die tussen 1 januari 1987 tot 1 januari 2024 is veroorzaakt (zorgplicht).

Bovengenoemde bodemverontreinigingen blijven onder het huidige wettelijke regime van de Wet Bodembescherming vallen.

Op de website van de provincie Drenthe vind je alle informatie over bodemsanering en de in te vullen formulieren. De gemeente Emmen is bevoegd gezag binnen haar grondgebied. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente. Ook is er overgangsrecht voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond en baggerspecie.

Nieuwe verontreinigingen ontstaan op en na 1 januari 2024

Deze verontreinigingen vallen onder de zorgplicht van de Omgevingswet. Afhankelijk van de situatie waarbij de verontreiniging of aantasting ontstaat (dreigt te ontstaan) gelden er verschillende regels. Lees meer over de zorgplicht op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Onze rol

Onze collega’s beoordelen jouw ingediende meldingen en/of plannen vooraf. Bij instemming kun je van start gaan met jouw werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van sanering controleren we of alles volgens de regels en het plan wordt uitgevoerd. En na afloop beoordelen we jouw sanering op basis van een ingediend evaluatieverslag.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Bodeminformatie- en onderzoek

Wil je meer weten over de kwaliteit van de bodem? Lees hier meer over op onze pagina over bodeminformatie- en onderzoek.