Melden

Een ieder heeft de plicht om een bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag. Dit kunt u doen via het formulier van de Provincie Drenthe die u bij ons schriftelijk of per mail kunt indienen.

 

Activiteiten van bedrijven

Wanneer u werkzaamheden uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen of wanneer uw bodem al vervuild is, kan het zijn dat u moet saneren. Bodemsanering is het beperken en/of ongedaan maken van verontreiniging. Of een verontreinigde bodem wel of niet gesaneerd moet worden hangt af van de mate van de verontreiniging en de functie van de bodem.

 

Activiteiten van particulieren

Voor het bouwen, verbouwen of andere werkzaamheden in verontreinigde bodem kan het noodzakelijk zijn om een sanering uit te voeren.

 

Wat kunt u doen?

Wilt u een handeling verrichten in verontreinigde bodem, meld uw plannen dan bij het bevoegd gezag Wet Bodembescherming. In Drenthe is dat de Provincie Drenthe en de gemeente Emmen voor het grondgebied van haar gemeente.

Of maatregelen nodig zijn hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

 

Soorten bodemverontreinigingen- en saneringen

 

Eenvoudige saneringen

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een verkorte procedure die kan worden gebruikt bij eenvoudige saneringen. Een aantal procedurele stappen uit de gewone saneringspraktijk blijft achterwege. Zo is het in de meeste gevallen niet nodig om uitgebreide onderzoeken uit te voeren, een saneringsplan op te stellen en een beschikking af te wachten. De RUD Drenthe controleert uw melding. Als deze voldoet aan de randvoorwaarden kunt u na vijf weken starten met de sanering. De start van uw werkzaamheden meldt u vijf dagen van tevoren. Lees meer informatie op de website van de Provincie Drenthe.

 

Grote saneringen

Als de verontreiniging groot of complex is kunt u gebruik maken van de normale procedure. Daarvoor dient u een saneringsplan in. De RUD Drenthe geeft, namens het bevoegd gezag Provincie en gemeente Emmen, in een beschikking aan of zij instemmen met het saneringsplan. De procedure hiervoor is ongeveer vijftien weken. Op deze beschikking kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. Wanneer instemming is verleend met het saneringsplan kunt u van start gaan. Ook in dit geval meldt u de start van uw werkzaamheden vijf dagen van tevoren.

 

Nieuwe verontreiniging

Iedereen is verplicht om nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen en deze volledig te verwijderen als er toch verontreiniging ontstaat. Dit noemen we zorgplicht. Hierbij maakt het niet uit hoe groot de verontreiniging is. We noemen een verontreiniging nieuw als deze is ontstaan na 1987.

De Wet Bodembescherming (Wbb) kent 2 soorten nieuwe verontreinigingen: ongewone (artikel 30) en gewone voorvallen (artikel 27). Een ongewoon voorval is een verontreiniging die bijvoorbeeld is veroorzaakt als gevolg van een storing in het productieproces of als gevolg van een ongeluk, zoals kantelen van een tankwagen waarbij olie in de bodem is geraakt. Nieuwe verontreinigingen die niet zijn ontstaan door een ongewoon voorval noemen we gewone voorvallen. Nieuwe verontreinigingen moeten direct worden gemeld bij het bevoegd gezag Wbb.

Als de verontreiniging het gevolg is van een ongewoon voorval moeten de maatregelen zo spoedig mogelijk worden genomen. De veroorzaker of degene die bij de handelingen is betrokken maakt onmiddellijk melding van de nieuwe verontreiniging en de voorgenomenmaatregelen aan het  bevoegd gezag.

Als de verontreiniging zich binnen een inrichting bevindt dient de melding ook te worden verricht bij het bevoegd gezag Wet milieubeheer (Wm) van de desbetreffende inrichting. Meestal is dat de gemeente. Voor nieuwe verontreinigingen buiten inrichtingen geldt dat onmiddellijk bij het bevoegd gezag Wbb (Gedeputeerde Staten) dient te worden gemeld. Het formulier voor deze melding vindt u hier.

Onze rol

Onze collega’s beoordelen uw ingediende meldingen en/of plannen vooraf. Bij instemming kunt u van start gaan met uw werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van sanering controleren we of alles volgens de regels en het plan wordt uitgevoerd. En na afloop beoordelen we uw sanering op basis van een ingediend evaluatieverslag.

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bodeminformatie- en onderzoek

Wilt u meer weten over de kwaliteit van de bodem? Lees hier meer over op onze pagina over bodeminformatie- en onderzoek.