Risicogericht

Ons toezicht voeren wij risicogericht uit, daarvoor maken wij een risico-inschatting in samenwerking met onze partners. Hierdoor vindt toezicht plaats daar waar de risico’s het hoogst zijn en het naleefgedrag het slechtst is. De subbranches die een lagere prioriteit hebben gekregen monitoren wij steekproefsgewijs. Lees hier meer over op onze pagina over risicogericht toezicht. 

De RUD Drenthe onderscheidt zich door auditors in te zetten bij de controles van iedere branche, zodat we uniform te werk gaan. De auditor bevordert dat er brancheoverkoepelend op gelijke wijze wordt gecontroleerd.

Wij voeren toezicht uit op onder meer de volgende branches: 

Agrarisch

– Veehouderij 

 • Emissiearme huisvesting 
 • Geur 
 • Luchtwassers en stalsystemen
 • Mestopslag 
 • Energie 
 • Gezondheid (onder meer fijnstof)

 

– Glastuinbouw 

 • Stookinstallaties 
 • Energie 
 • Lozingen 
 • Assimilatieverlichting 

– Overige branches, zoals akkerbouw en loonbedrijven

Wil je meer weten over de agrarische sector en zien waar de RUD Drenthe onder meer op controleert? Lees hieronder meer.

Wil je meer weten over Veehouderij en Glastuinbouw en in één oogopslag zien welke regelgeving bij deze branches van toepassing is? Kijk dat op agriwijzerHiervoor is een registratie benodigd, deze is gratis aan te maken.  

Agrarische sector

Wil je meer weten over de agrarische sector en in één oogopslag zien welke regelgeving bij deze branches van toepassing is? Kijk dan op de website Informatiepunt Leefomgeving.

MKB en gebouwen 

 • Dienstverlening, onderwijs en zorg
 • Transport, logistiek en ondersteuning daarvan
 • Sport en recreatie

Wil je meer weten over MKB en gebouwen en zien waar de RUD Drenthe onder meer op controleert? Lees hieronder meer.

 

Onder meer de volgende aspecten worden gecontroleerd, afhankelijk van de inrichting: 


Afval

Bij afval letten we erop of gevaarlijk en niet gevaarlijk afval wordt gescheiden, of het afval afgegeven wordt aan een erkende inzamelaar, of het geregeld afgevoerd wordt en controleren we de registratie van het afvoeren. Ook op afvoer via de keten wordt toegezien. Dat doen wij in samenwerking met andere overheidspartners.    

 

Bodembeschermende voorzieningen

Hier controleren we of bodembedreigende activiteiten uitgevoerd worden boven bodembeschermende voorzieningen. Hierbij kun je denken aan een vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening of bijvoorbeeld dat bodembedreigende stoffen in lekbakken staan. 

 

Energie(verbruik)

De gegevens van gas- en stroomverbruik worden opgevraagd en er wordt gecontroleerd of er aan de informatieplicht is voldaan. Afhankelijk van de hoeveelheid kan gecontroleerd worden of alle erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar zijn uitgevoerd.

 

Opslag gevaarlijke stoffen

Hier controleren we of de werkvoorraad en de vaste en vloeibare stoffen boven een bodembeschermende voorziening in deugdelijke en gesloten verpakkingen worden opgeslagen. 

 

Lozingen

We controleren op (indirecte) lozingen en afvalwater.

 

Stookinstallatie

Afhankelijk van het vermogen van een stookinstallatie zijn voorschriften opgenomen voor keuring en onderhoud van kleine en middelgrote stookinstallaties. De periodieke keuring zorgt voor veilig functioneren, optimale verbranding en het energiezuinig functioneren. De risico’s op luchtverontreiniging (CO, NOx, SO2, fijnstof en CxHy), explosiegevaar en energieverspilling verminderen.  

 

Koelinstallatie

Voor het milieu, energieverbruik en de veiligheid is het belangrijk dat koelsystemen, verwarmingssystemen en airconditioningssystemen goed functioneren. Daarom geldt in Nederland een keuringsplicht voor grote systemen. Heeft een bedrijf een of meer koelinstallaties, bijvoorbeeld een koelvitrine- of vriesinstallatie, warmtepomp of airconditioningssysteem? Dan moeten deze periodiek gecontroleerd worden ter voorkoming van lekkages. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

 

Geluidshinder

Wij controleren of de bedrijfsmatige activiteiten aan de geluidsnormen voor de dag, avond en nachtperiode voldoen. Lees hierover meer op onze pagina over geluid

 

Voedingsmiddelen

Bij het bereiden van voedingsmiddelen controleren wij of er doelmatig verwisselbaar en reinigbare vetvangende filters voor de afvoer van dampen aanwezig zijn. Ook controleren we of de uitmonding van de afzuiginstallatie zich twee meter boven de hoogste daklijn bevindt of dat er een doelmatige ontgeuringsinstallatie aanwezig is. Ook controleren we of er een vetafscheider en een slibvangput aanwezig zijn.  

 

Wassen van voertuigen

We controleren of het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen plaatsvindt boven een vloeistofdichte vloer of verharding en of het afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer door een slibvangput en olieafscheider (NEN-EN 858-1 en 2) wordt geleid. Ook wordt gecontroleerd of het onderhoud van de olieafscheider en de slibvangput gedaan wordt door een deskundig persoon. 

 

Tankstations

We doen controles van vloeren, het installatieboek, afleverinstallaties, afstandseisen, LPG, etc. 

 

Vuurwerk

De RUD Drenthe controleert vuurwerkverkooppunten in de provincie Drenthe in november en december. Verkopers weten van tevoren dat de RUD Drenthe langskomt. Ook in december, als het vuurwerk mag worden verkocht, voeren we controles uit. Inspectieteams bezoeken dan alle verkooppunten en kijken of het vuurwerk veilig is opgeslagen. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle verkopers hun vuurwerkopslag goed op orde hebben. Lees hier meer over op onze pagina over vuurwerk 

Industrie en afval

 • Complexe bedrijven (provinciale bedrijven)
 • Nutssector en industrie
 • Afvalbeheer

Wil je meer weten over industrie en afval en zien waar de RUD Drenthe onder meer op controleert? Lees hieronder meer.

De beschreven punten uit het stuk MKB en gebouwen kunnen ook voorkomen bij de bedrijven die vallen onder industrie en afval. Wanneer dat het geval is, dan controleren we ook daarop. Bij alle bedrijven bij industrie en afval wordt aandacht besteed aan (afhankelijk van hun installaties) de volgende werkzaamheden: 

Afvalbeheer 

 • Wordt afval op de juiste manier gescheiden, is er geen sprake van vermenging (gevaarlijke en ongevaarlijk afval), wordt het op de juiste manier opgeslagen en aan de juiste instanties (inzamelaars) afgegeven.
 • Wordt afval uit benzine/slib -afscheiders op de juiste manier afgeven.
 • Acceptatieplicht (bij afvalbedrijven).

Energiebesparing 

Bij bedrijven die veel energie verbruiken moeten onderzoeken worden gedaan wanneer er geen plan om het energieverbruik te reduceren aanwezig is.

Lucht(emissies) 

 • Denk hierbij aan de uitstoot van stof, milieugevaarlijke stoffen voor mens en dier (onder meer ZSS-stoffen), stookinstallaties, koelinstallaties (met synthetische koelmiddelen (HCFK’s) en ammoniak).
 • Koelwater in open natte koeltorens (legionella). Kijk voor meer informatie op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Geur 

Denk hierbij aan onder meer de voedingsmiddelenindustrie. Hierbij wordt gecontroleerd of de ontgeuringsinstallatie/filtertechniek aan de regelgeving voldoet. De regels kunnen zowel in het Activiteitenbesluit staan als in de vergunning. Bij IPPC-installaties staan de gewenste technieken in de BBT-conclusies beschreven en worden in de vergunning opgenomen. Kijk voor meer informatie op de website van Informatiepunt Leefomgeving over geur en IPPC-installaties  

Water 

 • We controleren het gebruik van de hoeveelheid water, dat kan grondwaterverbruik zijn.
 •  Het juist lozen van afvalwater. Check voor meer informatie de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Geluid 

 • De bedrijven kunnen zich bevinden op een gezoneerd of niet gezoneerd industrieterrein. 
 • Bij geluidsklachten kan team Advies gevraagd worden te onderzoeken of het bedrijf de geluidsvoorschriften overtreedt (meten is weten). Kijk voor meer informatie over beiden punten onze pagina over geluid. 

Omgevingsveiligheid 

Richt zich bijvoorbeeld op de controle of opslag van gevaarlijke stoffen op voldoende afstand van bedrijven of woonwijken staan. Lees daarover meer op onze pagina over omgevingsveiligheid. 

Bodem 

Denk hierbij aan controle of bodembedreigende stoffen boven bodembeschermende voorzieningen staan (lekbak, vloeistofdichte vloer) en of deze voorzieningen voldoen aan de eisen. 

Asbest

Lees meer over asbest op onze asbestpagina.

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina. Onze collega’s nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Risicogericht toezicht

Ons toezicht voeren wij risicogericht uit, daarvoor maken wij een risico-inschatting in samenwerking met onze partners. Lees meer over risicogericht toezicht bij de RUD Drenthe.