Aanpak stikstof Drenthe

De provincie Drenthe werkt samen met het Rijk en maatschappelijke partners aan de aanpak van stikstof in Drenthe. Voor meer informatie over de aanpak van onze provincie, verwijzen wij u graag door naar de website van de provincie.

Onze rol

Wanneer er een milieutoestemming voor een bedrijf wordt aangevraagd toetst de RUD Drenthe de emissies van stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) aan de kaders van de Wet milieubeheer.  

Wanneer er een enkelvoudige milieutoestemming wordt aangevraagd waarbij sprake kan zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, betrekken wij de provincie bij de procedure.  

In het geval er een meervoudige toestemming nodig is behandelt uw gemeente de aanvraag. Wanneer dan sprake kan zijn van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, betrekt de gemeente de provincie bij de procedure. 

Nieuws en actualiteit

Recente publicaties

1/15