Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit

Een groot aantal bedrijven valt onder de Wet Milieubeheer. Er zijn twee mogelijkheden

  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning milieu nodig 
  • Uw bedrijf moet een melding op grond van het Activiteitenbesluit indienen 
Collega's en bedrijf kijken samen naar een projectplan

Omgevingsvergunning aanvragen

Start u een bedrijf of gaat u uw bedrijf verbouwen of uitbreiden? Dan is het van belang dat u vooraf contact opneemt met het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat de gemeente. Bedrijven die onder categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies vallen, BRZO-bedrijven en een aantal IPPC-bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie. Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan voert de gemeente of provincie graag vooroverleg. Dit om gezamenlijk tot een goede en volledige aanvraag te komen. U kunt een aanvraag voor een omgevingsvergunning vervolgens indienen via www.omgevingsloket.nl.
 

Melding Activiteitenbesluit 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt algemene regels aan bedrijven. Als uw bedrijf volledig onder algemene regels valt heeft u geen vergunning nodig, maar moet u uw bedrijfsactiviteiten tenminste 4 weken van tevoren melden bij uw gemeente. Wilt u weten of het Activiteitenbesluit voor u geldt? Neem dan contact op met uw gemeente of kijk op www.aimonline.nl
Op deze website: 

  • Kunt u controleren of een vergunning of melding noodzakelijk is 
  • Krijgt u inzicht in milieuregels en maatregelen 
  • Kunt u een melding Activiteitenbesluit indienen 

Rol RUD

Nadat u na het vooroverleg uw aanvraag of melding heeft ingediend, neemt de gemeente of provincie deze in behandeling. De vergunningverleners van de RUD nemen contact met u op voor overleg. We bespreken gezamenlijk uw plannen.

IPPC bedrijf?

Bedrijven die vallen onder werking van de Europese Richtlijn industriele emissies, moeten aantonen dat zij de Best Beschikbare Technieken (BBT) toepassen in hun bedrijf. Deze BBT’s zijn omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De Omgevingsdiensten ontwikkelden hiervoor een hulpmiddel waarin dit eenvoudig kan worden ingevuld.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De informatie op deze pagina wordt begin volgend jaar aangepast.