Omgevingsvergunning of melding 

Een groot aantal bedrijven valt onder de Omgevingswet. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning milieu nodig.
  • Uw bedrijf moet een melding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) indienen.
  • Uw bedrijf moet gegevens en bescheiden op grond van het Bal aanleveren.
Collega's en bedrijf kijken samen naar een projectplan

Omgevingsvergunning aanvragen

Start u een bedrijf of gaat u uw bedrijf verbouwen of uitbreiden? Dan is het van belang dat u vooraf contact opneemt met het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat de gemeente. Bedrijven die onder categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies vallen, Brzo-bedrijven en een aantal IPPC-bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie. Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan gaat de gemeente of provincie graag met u in vooroverleg. Dit om gezamenlijk tot een goede en volledige aanvraag te komen. U kunt een aanvraag voor een omgevingsvergunning vervolgens indienen via het Omgevingsloket.

 

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Bal stelt algemene regels aan bedrijven. Als uw bedrijf volledig onder algemene regels valt heeft u geen vergunning nodig, maar moet u uw bedrijfsactiviteiten tenminste 4 weken van tevoren melden bij uw gemeente. Zonder deze melding mag u niet beginnen met uw bedrijfsactiviteiten.

In een aantal gevallen is het aanleveren van gegevens en bescheiden 4 weken voor de start van de activiteiten voldoende.

Wilt u weten of het Bal  voor u geldt? Neem dan contact op met uw gemeente of kijk op het Omgevingsloket. Hier:

  • kunt u controleren of een vergunning, melding of het aanleveren van gegevens en bescheiden noodzakelijk is
  • krijgt u inzicht in milieuregels en maatregelen
  • kunt u een vergunningaanvraag, melding of gegevens en bescheiden indienen

Rol RUD

Als u na het vooroverleg uw aanvraag of melding heeft ingediend, neemt de RUD deze namens de gemeente of provincie in behandeling.

IPPC-bedrijf?

Bedrijven die vallen onder de werking van de Europese Richtlijn industriële emissies, moeten aantonen dat zij de Best Beschikbare Technieken (BBT) toepassen in hun bedrijf. Deze BBT’s zijn omschreven in de BAT Reference documents (Brefs).

Om aan te tonen dat uw bedrijf de BBT toepast, kunt u gebruikmaken van de IPPC-tool. Dit is een hulpmiddel die u eenvoudig kunt invullen. De IPPC-tool is een Excel-bestand dat u kun downloaden via onderstaande link. De ingevulde tool voegt u toe als bijlage bij de vergunningaanvraag. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling.